Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató


 

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Előzmények

Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá válik az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, továbbiakban: Rendelet).

 

1.2. A Tájékoztató célja

A Tájékoztató célja, hogy megállapítsa az Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) által követett és alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

 

1.3. Hatály

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.tripart.hu címen elérhető honlap (a továbbiakban: „honlap”) adatkezelésekre terjed ki.

 

1.4. A Tájékoztató módosítása

Alapítvány fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására.

 

2. Fogalom meghatározások

2.1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

2.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

2.3. Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

2.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

2.5. Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják az Alapítvány rendelkezésére.

 

2.6. Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Honlap üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Alapítvány részére Személyes adatokat továbbíthatnak.

 

3. Az adatkezelő

Név: Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány

Székhely: 1024 Budapest Keleti Károly utca 13/A. 2/5.

Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0000848

E-mail: magacs.laszlo@tripart.hu

Adatvédelmi felelős: A Rendelet alapján az Alapítvány nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Adatvédelmi felelős beosztása: -

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett Közhasznú Alapítvány.

Az Adatkezelő üzemelteti a www.tripart.hu honlapot.

 

4. Adatkezelési tevékenységek a weboldalon

A www.tripart.hu honlapon kizárólag az érintettek hozzájárulása, valamint – a TRIP programjai esetén – az online jegyvásárlások teljesítése érdekében gyűjtünk és kezelünk személyes adatokat. A honlap működtetése során személyes adatokat az alábbi célból gyűjtünk, rögzítünk és tárolunk:

 

4.1. Hírlevél
A www.tripart.hu honlapon név és email-cím megadással lehet feliratkozni hírlevélre. A szolgáltatás igénybevétele előtt a hozzájáruló nyilatkozat szövege mellett elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával beleegyezik a feliratkozó adatai ilyen célra történő felhasználásába. A beleegyezés később visszavonható.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre: név, email-cím

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

 

Adatfeldolgozó: Alapítvány által meghatalmazott adatfeldolgozó a hírlevelek tekintetében a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA), aki a www.mailchimp.com oldalon tárolja az információkat.

 

4.2. Tárhelyszolgáltatás

 

 

4.3. Cookiek

 

 

4.3. Weboldalon naplózás

 

5. Jegyértékestéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységek

5.1. Jegyvásárlás a honlapon keresztül

A  HYPERLINK "http://www.tripart.hu" www.tripart.hu honlapon a Jegyvásárlás menüpont az InterTicket Kft. által működtetett www.jegy.hu oldalra mutat, a jegyvásárlásra az InterTicket Kft. adatkezelési szabályzata vonatkozik:

https://www.jegy.hu/articles/454/adatkezelesi-szabalyzat

 

A Szolgáltató neve: InterTicket Kft.

Székhelye és postai címe: 1139 Budapest, Váci út 99. 6.emelet

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766

Adószáma: 10384709-2-41

E-mail címe: jegy@jegy.hu

Honlapjának címe: www.jegy.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-266-0000

Ügyfélszolgálat e-mail címe: jegy@jegy.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

1139 Budapest, Váci út 99. 6.emelet

+36-1-266-0000

jegy@jegy.hu

Munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között

Tárhely szolgáltató neve: T-Systems Adatpark

Tárhely szolgáltató címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-54216/2012.A jegyvásárlási tranzakcióhoz és beléptetéshez kapcsolódó adatkezelés

 

5.2. A jegyvásárlás során a számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatok kezelése

Számlakibocsátó:

Név: Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány

Székhely: 1024 Budapest Keleti Károly utca 13/A. 2/5.

Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0000848
Képviselő: Magács László

E.mail:  HYPERLINK "mailto:szervezes@tripart.hu" szervezes@tripart.hu
Weboldal:  HYPERLINK "http://www.tripart.hu" www.tripart.hu

 

Az adatkezelés jogalapja: azadatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése

Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, adószám, tranzakció adatai

Adatkezelés időtartama: számla kibocsátásától számított 8 év, illetve a mindenkor hatályos számviteli- és adó jogszabályokban rögzített kötelező bizonylat-megőrzési idő

 

5.3. Számlázás

A programokra értékesített jegyek vásárlóinak adatai továbbításra kerülnek Külső szolgáltató felé, mely biztosítja a számlák kiállítását:

 

Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu

Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/

Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.

Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Email: info@szamlazz.hu

Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c.

Telefonszám: +3630 35 44 789

 

Az adatkezelés célja: a jegyvásárlás, mint szerződés (online megrendelés) teljesítéséhez kapcsolódó bizonylat kiállítása, megőrzése

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: érintett neve vagy számlázási név, érintett címe vagy számlázási cím, adószám (ha szükséges), tranzakció adatai

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő és a számlázási szolgáltatást nyújtó társaság közötti szerződés időtartama

6. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. Hozzáféréshez való jog: érintett a szervezes@tripart.hu címre küldött levélben ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint kérheti azok helyesbítését, módosítását, a hozzájárulása alapján megadott adatai törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

6.2. Helyesbítéshez való jog: érintett kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

6.3. Törléshez való jog: érintett kérésére az adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az adatkezelőnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

 

6.5. Elfeledéshez való jog: az érintett törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – adatkezelő igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki az érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

 

6.6. Adatkezelés korlátozásához való jog: adatkezelő – az érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

 

6.7. A tiltakozáshoz való jog: érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

6.8. Jogérvényesítés: Az érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.

A TRIP célja, hogy folytatni tudja az színházi előadások, koncertek és táncelőadások streamelését, az ebben közreműködő partnereinknek nagyon köszönjük a támogatást!

A TRIP célja, hogy folytatni tudja az színházi előadások, koncertek és táncelőadások streamelését, az ebben közreműködő partnereinknek nagyon köszönjük a támogatást!