ÁSZF


A TripArt Kft.

általános szerződési feltételei

 

  1. Az ÁSZF célja és hatálya

1.1.       Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a TripArt Kft. (székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/A. II/5., cégjegyzékszám: 01-09-302854, a továbbiakban: TripArt) által birtokolt és használt, a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 2. sz. kikötőjében állomásoztatott TRIP (Kassa) elnevezésű hajón (a továbbiakban: Hajó) zajló bármilyen nyilvános vagy zártkörű rendezvény (a továbbiakban: Rendezvény) meghirdetésére és lebonyolítására, valamint az azokon való részvételre  vonatkozó általános szerződési feltételeket.

1.2.       Az ÁSZF a TripArt és a vele a Hajón tartandó Rendezvény vonatkozásában szerződést kötő partner (a továbbiakban: Partner) között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazza, amennyiben azt a TripArt és a Partner a Rendezvényre vonatkozóan általuk megkötött szerződésben (a továbbiakban: Rendezvény-szerződés) közös megállapodással a jogviszonyuk részévé teszik. Jelen ÁSZF a Rendezvény bármilyen jogcímen (bérlet, támogatás, közös produkciószervezés, etc.) történő megtartása esetén alkalmazandó.

A Rendezvény-szerződésben foglalt feltételek és jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek ellentmondása esetén a Rendezvény-szerződésben foglalt feltételek az irányadóak.

1.3.       A TripArt lehetővé teszi, hogy Partnere jelen ÁSZF-et a Hajón magtartásra kerülő Rendezvényekkel kapcsolatosan harmadik személyekkel kötendő megállapodásaiban a jogviszony részévé tegye. Értelemszerűen a Partner és a vele szerződést kötő harmadik személy megállapodása jelen ÁSZF rendelkezéseit nem írhatja felül.

1.4.       Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a TripArt tevékenységére és a Hajó üzemeltetésére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések és a megfelelően közzétett nemzetközi szerződések, szabványok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

  1. A Hajóra vonatkozó speciális rendelkezések

2.1.       A Hajó rendelkezik érvényes hajóbizonyítvánnyal, továbbá valamennyi, a működéséhez és jelen szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges hatósági- és egyéb engedéllyel, és el van látva az ezekhez szükséges technikai feltételekkel (pl. a szükséges számú mentőöv és mentőcsónak).

2.2.       A Hajó – jellege folytán – az időjárásnak, vízállásnak és egyéb körülményeknek az átlagos rendezvényhelyszínekhez képest jobban kitett, ezért alkalmanként előfordulhat, hogy annak használata a TripArt-nak nem felróható okból nem lehetséges, sőt alkalmanként hatósági, vízügyi, vagy egyéb más okból a Hajó mozgatása is szükségessé válhat. Ilyen – igazolt – esetekben a TripArt nem köteles a Hajó vagy annak szerződésben megállapodott részei, helyiségei rendelkezésre bocsátására.

2.3.       A Hajó veszélyes üzem, ezért az elzárt területekre tilos a belépés. A Hajón található eszközök, kötelek, mentőövek a Hajó tartozékai, ezek elmozdítása, használata kizárólag vészhelyzet, életveszély esetén lehetséges.
2.4.       A Hajó, mint úszólétesítmény a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény hatálya alá tartozik, melyből következően a TripArt folyamatos matrózszolgáltatást biztosít. A törvény rendelkezésének megfelelően a Hajó vezetője, illetőleg távollétében az ügyeletes matróz jogosult és köteles a hajózás biztonságát, az úszólétesítményt (tehát a Hajót), a rajta tartózkodó személyeket, illetőleg a rajta lévő tárgyakat fenyegető veszély, továbbá kár elhárítása érdekében az adott helyzetben lehetséges minden intézkedést megtenni. Ezt Partner tudomásul veszi, azzal hogy ezen intézkedéseket nem jogosult felülbírálni vagy akadályozni.

2.5.       Partner köteles a Rendezvényt megelőzően a Hajót – baleset megelőzéshez szükséges helyismeret megszerzése, így különösen a menekülő utak megismerése céljából – a TripArt képviselőjével közösen bejárni. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a TripArt jogosult a Rendezvény megtartását megtagadni.

2.6.       A Hajó nem akadálymentesített.

 

III.         A Hajó használata

3.1.       Partner a Hajót csak és kizárólag a Rendezvény-szerződésben meghatározott Rendezvény lebonyolítása céljára használhatja, és nem jogosult azt, vagy annak egy részét harmadik személy részére albérletbe vagy használatba adni.

3.2.       A Hajó csak rendeltetésszerűen, a rakparti forgalom indokolatlan zavarása nélkül használható.

3.3.       A helyi önkormányzat vonatkozó szabályait (ideértve különösen, hogy este 10 óra után nem szabad hangoskodni és hangos zenét hallgatni a Hajó nyílt terein, különösen a teraszon, valamint a mólón) minden Rendezvény során maradéktalanul be kell tartani.

Partner kötelezettséget vállal arra, hogy ezen rendelkezéseket és a Hajó házirendjét (a továbbiakban: Házirend) a Rendezvény résztvevőivel, illetve látogatóival, valamint a Hajóra beengedett más személyekkel maradéktalanul betartatja és azt maga is betartja.

3.4.       Partner nem jogosult a Rendezvénnyel kapcsolatosan catering tevékenységre és tudomásul veszi, hogy azt kizárólag a TripArt-tól vagy az általa megbízott személytől rendelheti meg. Partner tudomásul veszi, hogy – amennyiben az a Rendezvény jellegével nem ellentétes – a TripArt a Hajón a rendezvény időtartama alatt büfét üzemeltet. 

3.5.       Partner a Rendezvény befejezését követően köteles haladéktalanul elhagyni a Hajót. Az esetlegesen a Hajóban hagyott vagy felejtett ingóságok vonatkozásában a TripArt-ot megőrzési kötelezettség nem terheli.

3.6.       A Rendezvény szervezője jogosult és köteles a Rendezvény időtartamára a Hajóra való beléptetést szabályozni, lebonyolítani és ellenőrizni, zártkörű vagy belépőjeggyel igénybe vehető Rendezvények esetén az arra nem jogosultak belépését megakadályozni.

Amennyiben a Partner a Rendezvény szervezője, felelősséggel tartozik azért, hogy a Hajóra csak a Rendezvény fellépői, vendégei és a Rendezvény lebonyolításával kapcsolatosan igénybe vett megbízottai és vállalkozói léphessenek be. A beléptetés során Partner maximálisan köteles a Házirend rendelkezéseit figyelembe venni és betartani. Partner tudomásul veszi, hogy a TripArt a IV. fejezetben foglaltak szerint jogosult az általa belépésre jogosultnak minősített személyek belépésének megtagadására vagy a már beléptetett személyek Hajóról történő eltávolítására.

3.7.       TripArt biztosítja, hogy a Rendezvény kezdetekor a használt helyiségek, valamint a mellékhelyiségek tiszták, higiénikusak és jó állapotban legyenek, és mindent megtesz ezen állapot fenntartására a Rendezvény időtartama alatt is. TripArt biztosítja továbbá, hogy a Rendezvény időtartama alatt a mellékhelyiségben WC papír, szappan és kéztörlő folyamatosan elérhető legyen.

3.8.       TripArt csak vis maior esetén jogosult a Rendezvény rendkívüli lemondására. Vis maiornak minősülnek különösen az alábbiak:

- TripArt a Hajót a tulajdonosával kötött bérleti szerződése alapján, önhibáján kívül nem tudja a Rendezvény napján használatba venni;

- ha a Hajó, vagy annak egy része használhatatlanná válik;

- ha a Hajót állandó állomáshelyéről máshová telepítik;

- ha a Hajó megközelíthetetlenné válik (pl. árvíz, apály, útlezárások stb.)

Ezekben az esetekben TripArt nem tartozik kártérítéssel a Partner felé, a Felek a TripArt esetleges kártérítési felelősségét – a szándékosan okozott károk kivételével – teljes mértékben kizárják.

 

  1. Rendfenntartás

4.1.       A Hajó, mint úszólétesítmény vonatkozásában a rendfenntartásra az átlagos rendezvényhelyszínekhez képest szigorúbb rendfenntartási szabályok vonatkoznak. Ezeket a Házirend tartalmazza. Partner kifejezetten tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Házirend ezen rendelkezéseit.

4.2.       Amennyiben a Rendezvény-szerződésben a TripArt és a Partner nem állapodnak meg ellenkezőleg, a TripArt joga a Rendezvény jellegének figyelembevételével dönteni külön biztonsági személyzet biztosításáról, illetve létszámáról.

 

  1. Eszközök, berendezések

5.1.       Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendezvény-szerződésben vagy más megállapodásban a TripArt által a Rendezvény idejére a használatába adott eszközöket (a továbbiakban: Eszközök) rendeltetésszerűen (használati-kezelési útmutató szerint) az állagmegőrzés szem előtt tartásával, az elvárható gondossággal használja, és gondoskodik azok épségének megőrzéséről.

5.2.       Az Eszközöket kifejezetten tilos a Hajóról elszállítani vagy harmadik személy részére használatba adni.

5.3.       Partner haladéktalanul köteles közölni minden olyan tényt vagy körülményt, amely az Eszközök használhatóságát érinti.

5.4.       A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Rendezvényhez az Eszközökön felül szükséges technikai felszerelések és bútorok illetve dekoráció biztosítása és azok Hajóra való berakása, felállítása, majd a Rendezvényt követően azok haladéktalan (legkésőbb a Rendezvényt követő nap 12.00-ig történő) elszállítása a Partner feladata.

 

  1. Kártérítés

6.1.       Ha a Partner az Eszközöket nem rendeltetésüknek megfelelően, nem szakszerűen használja, vagy azok használatát más(ok)nak átengedi, a TripArt ebből eredő teljes kárát köteles megtéríteni.

6.2.       Partner kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Hajóban az ő, a megbízottja, alvállalkozója vagy az általa a Hajóra beengedett személy(ek) magatartására (ideértve az esetleges mulasztást is) visszavezethetően kár keletkezik, azt haladéktalanul, teljes egészében megtéríti a TripArt számára.

6.3.       Partner kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az ő vagy az általa a Hajóra beengedett személy(ek) tevékenységére visszavezethetően, illetőleg a Rendezvény érdekkörében történő elmaradásából kifolyólag a TripArt-ot kár éri, haladéktalanul kármentesíti és kár nélkül tartja a TripArt-ot, részére a kár teljes összegét megfizeti.

 

VII.        MARKETING

7.1        A Partner, amennyiben igényt tart arra, hogy neve, a Rendezvény címe vagy valamely más lényegi információ speciális arculati elemként kerüljön a marketinganyagon megjelenítésre, legkésőbb a Rendezvény-szerződés aláírás követő két munkanapon belül köteles ezen arculati elemeket (logó, betűkészlet, színkódok, stb.) a TripArt részére megfelelő formátumban megküldeni.

7.2        Partner elfogadja, hogy az átadott anyagokra rákerülnek a TRIP hajó kötelező arculati elemei (logók, videointró, stb.), ami azonban nem változtathatja meg nagy mértékben az átadott anyagok eredeti jellegét. Ha a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a Rendezvény marketingkommunikációja elsődlegesen a Partner feladata, így a TRIP hajó kötelező arculati elemeinek elhelyezése, és a Facebook-esemény létrehozása is. Partner köteles a TRIP hajót, mint helyszínt, ill. támogatási szerződés esetén, mint támogatót a program minden promóciós felületén feltüntetni.

7.3        TripArt ugyanakkor vállalja a program (Rendezvény) megjelentetését saját programközlő felületein, az alábbiak szerint:

A program megjelentetése a tripart.hu oldalon

Facebook esemény szervezése vagy társszervezése a TRIP hajó Facebook oldalán

Program megjelentetése a napi programajánló posztban a TRIP hajó Facebook oldalán

7.4        A program megvalósulása után három munkanappal a Partner köteles a TripArt rendelkezésére bocsátani a következőket (amennyiben rendelkezésre áll):

jogtiszta, sajtóminőségű fotó a Hajón megvalósult programról

jogtiszta videó a Hajón megvalósult programról, a lehető legjobb minőségben

Partner tudomásul veszi, hogy a TripArt jogosult a fentieket a Rendezvény utókommunikációjához felhasználni bármikor, a Rendezvény megvalósulását követő 1 éven belül.

 

 

VIII.       Fellépőkre vonatkozó speciális rendelkezések

8.1.       A Rendezvény fellépőire (a továbbiakban: Fellépő) amennyiben a Rendezvény-szerződés ezt eltérően nem szabályozza az alábbi rendelkezések vonatkoznak:

8.1.1.   Fellépő az előzetesen egyeztetett időbeosztást maximálisan figyelembe véve kezdi és fejezi be műsorát.

8.1.2.   Koncert esetén a Fellépő legalább 2 órával a Koncert kapunyitása előtt a helyszínen megjelenik és technikai beálláson vesz részt.

8.2.       Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az általa biztosított Fellépők a fenti rendelkezéseket betartsák.

 

  1. Záró rendelkezések

9.1.       A TripArt az általános szerződési feltételeit a tripart.hu weboldalon teszi közzé és folyamatosan elérhetővé.

9.2.       Jelen ÁSZF-et a TripArt időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja, mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági, jogszabályi és egyéb körülményekben beállt változások indokolják. A módosított ÁSZF-et a TripArt a módosítás hatálybalépését megelőzően tizenöt nappal a tripart.hu weboldalon közzé teszi, amely közzététel alapján az minden Partner részére közöltnek tekintendő. A közzététel során a TripArt köteles megjelölni a hatályba lépés időpontját is.

A már megkötött Rendezvény-szerződések vonatkozásában az ÁSZF módosított rendelkezései csak akkor vonatkoznak a Partnerre, ha az számukra kedvezőbb.

9.3.       Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Partnerre, illetve a Rendezvény általa biztosított vagy igénybe vett fellépőire és közreműködőire, a Partnernek a Rendezvény lebonyolításával kapcsolatosan igénybe vett megbízottaira és (al)vállalkozóira. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit a Rendezvény általa biztosított vagy igénybe vett fellépőivel és közreműködőivel, valamint a Rendezvény lebonyolításával kapcsolatosan igénybe vett megbízottaival és vállalkozóival ismerteti és betartatja.

9.4.       A Rendezvényekkel, illetőleg jelen ÁSZF értelmezésével, teljesítésével kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket mind a TripArt, mind a Partner elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján próbálja rendezni. Abban az esetben, ha ezen egyeztető tárgyalások eredményre nem vezetnének, úgy a felek – perérték szerint - a Hajó állomáshelye szerint illetékes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

9.5.       A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a kapcsolódó hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

9.6.       Amennyiben jelen ÁSZF vagy a Rendezvény-szerződés bármely rendelkezése valamely okból érvénytelen, vagy semmis lenne, úgy ez nem eredményezi a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét vagy semmisségét. Ilyen esetre a TripArt az ÁSZF-et, míg a felek a Rendezvény-szerződést módosítják annak érdekében, hogy a semmisség vagy érvénytelenség oka megszűnjön, az ilyen rendelkezés helyébe érvényes rendelkezés lépjen.

 

Budapest, 2020. január 10.

TripArt Korlátolt Felelősségű Társaság

Magács László

ügyvezető 

A TRIP célja, hogy folytatni tudja az színházi előadások, koncertek és táncelőadások streamelését, az ebben közreműködő partnereinknek nagyon köszönjük a támogatást!

A TRIP célja, hogy folytatni tudja az színházi előadások, koncertek és táncelőadások streamelését, az ebben közreműködő partnereinknek nagyon köszönjük a támogatást!